Izcenojumi

1. Siltumenerģijas, dzeramā ūdens un kanalizācijas tarifs


Siltumenerģijas tarifs (2018. gada 1.jūlija) 61.18 EUR/MWh

Dzeramā ūdens tarifs no 18.01.2016

0.81 EUR/m3

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas tarifs no 18.01.2016

1.49 EUR/m3

Dzeramā ūdens apmaksas summa tiek aprēķināta pēc skaitītāja rādījuma un kanalizācija - tikpat, cik patērētais ūdens.

Siltumenerģijas tarifs par iedzīvotājiem piegādāto siltumenerģiju veidojas no mainīgām kurināmā (dabasgāzes) izmaksām un SIA "Ozolnieku KSDU" nemainīgām izmaksām. SIA "Ozolnieku KSDU" nemainīgās izmaksas veido nodokļi (dabas resursu nodoklis un nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu), izdevumi pamatlīdzekļu apkalpei, remontam, amortizācijai u.c. izdevumi.

Dabasgāzes izmaksas regulē AS "Latvijas Gāze" un ar izmaiņām tarifu plānā var iepazīties šeit, kā arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2. Izcenojumi

Darba nosaukums

Cena EUR (t.sk. PVN)

Ūdens skaitītāja DN15 Qn 1.5m3 uzstādīšana, noplombēšana (1/2")

EUR 42.00* **

Ūdens skaitītāja nomaiņa, noplombēšana (Īpašniekam ir savs ūdens skaitītājs)

EUR 14.00* **

Esošā ūdens skaitītāja nomaiņa pret jaunu (Tajā skaitā blombēšana)

EUR 27.00 (Katrs nākamais 24.00)* **

Filtrs - dubļu ķērāja DN15 tīrīšana

EUR 5.00* **

Viena skaitītāja ūdens skaitītāja noplombēšana

Divu ūdensskaitītāju noplombēšana

Trīs ūdensskaitītāju noplombēšana

 

EUR 10.00* **

EUR 15.00* **

EUR 17.50* ** (katrs nākamais 5.00)

 

Siltumenerģijas skaitītāja baterijas nomaiņa un plombēšana EUR 15.00
Siltummaiņas skalošana (bez transporta) EUR 107.12
Rēķina sagatavošana
EUR 1.89 (vienam dzīvoklim mēnesī)
Rēķina piegāde
EUR 0.79 (vienam abonentam mēnesī)

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas atkarībā no veicamā darba apjoma un darba veikšanai nepieciešamo materiālu daudzuma.

* Saskaņā ar Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr. 13/2010 3.5.3.punktu, ja ir patvaļīgi mainīta ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas shēma, noņemtas vai bojātas plombas, veikta mehāniska iedarbība uz ūdens patēriņa skaitītāju, samazinot tā rādījumus, patēriņš tiek aprēķināts saskaņā ar trīskāršu uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja nominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā. Ja šī pārkāpuma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka pārkāpums noticis vienu mēnesi iepriekš.

** - Skaitītāja uzstādīšanas, nomaiņas vai plombēšanas izcenojumā nav iekļauti transporta izdevumi.

3. Autotransporta un traktortehnikas izcenojumi

Tehnikas vienība EUR/h darba laikā (bez PVN) EUR/h ārpus darba laika(bez PVN)
T-16 MG 11.43
Valtra T1614 42.10 53.10
Landini 2-055 27.00 37.00
Belarus 320.4 22.70
Mauriņa traktors 15.00
Autotransports OKSDU 14.50 vai 0.50 EUR/km*

* izcenojums tiek piemērots, ja attālums vienā virzienā pārsniedz 15 km.

4. Mazās mehanizācijas izcenojumi

Mazās mehanizācijas veids Apstiprinātais izcenojums EUR/h no 01.04.2016 (bez PVN)
Ģenerātors ETALON SPG3800 4.00
Ūdens sūknis ETALON SPG80T
Ģenerātors Bertoil RB 9000 7.00
Krūmgriezis HUSQVARNA 343R 15.00
Trimmeri HUSQVARNA H-250R, 143RII
Krūmgriezis JONSORED HT-25
Motorzāģis ECHO CS-510/45RV

5. Sia "Ozolnieku KSDU" darbu un avārijas dienesta izcenojumi no 01.01.2017.

Izmaksu postenis un to apraksts Izcenojums no 01.01.2017., EUR (bez PVN) Piezīmes
1.Strādnieka darba laika izcenojums normala darba laika ietvaros, EUR/h 8,00
2. Strādnieka darba laika izcenojums ārpus darba laika, EUR/h 14,85
3. Speciālista darba laika izcenojums EUR/h 22,56 Speciālistu saraksts: A.Zābelis - būvdarbi, J.Bērziņš- siltumenerģētiķis, I.Roze - siltumenerģētiķis, M.Sabulis - elektroietaišu inženieris
4. Materiāli, EUR pēc fakta
5. Ārpakalpojumi (tehnika,pakalpojumi u.c.), EUR pēc fakta
6. Transporta un traktortehnikas izmaksas, EUR/h saskaņā ar autotransporta un traktortehnikas izcenojumiem
7. Izmantotās mazās mehanizācijas izmaksas, EUR/h saskaņā ar mazās mehanizācijas izcenojumiem
8. Virsizdevumi, EUR 10% no visu izmaksu kopsummas
9. Avārijas dienesta izsaukums, EUR/izsaukums 50,00 -55,00; 100,00 -110,00 EUR (svētku dienās). Avārijas dienesta izsaukuma maksu nepiemēro, ja avārijas dienesta uzturēšanas finansējums ir iekļauts apsaimniekošanas maksā vai ir noslēgts pakalpojuma sniegšanas līgums.
9.1. Dežūrējošā darbinieka darba laika izcenojums avārijas novēršanas darbu izpildei, EUR/h 15,73
9.2. Pieaicinātā speciālista darba laika izcenojums avārijas novēršanas darbu izpildei, EUR/h 22,56

 

6. Renovācijas pakalpojuma uzturēšanas maksa

Apstiprinātā renovācijas pakalpojuma uzturēšanas maksa.

Periodā no 01.01.2018 līdz 31.12.2018 gadam pakalpojuma izcenojums ir 0.0457 EUR/m2 (t.sk. PVN) mēnesī.

 

7. Tāmēšanas izcenojumi, EUR (bez PVN)

Tāmēšanas pakalpojums EUR (bez PVN)
Objekta apsekošana / apjomu uzmērīšana, EUR/h
22.56
Tāmēšana ar tāmes summu līdz 300 EUR
20.00
Tāmēšana ar tāmes summu no 301 līdz 1000 EUR
50.00
Tāmēšana ar tāmes summu no 1001 līdz 5000 EUR
100.00
Tāmēšana ar tāmes summu virs 5000 EUR
2% no tāmes summas

8. Skaitītāja nolasīšana (Juridiskām personām)

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka, sākot ar 2018.gada 8.aprīli , juridiskām personām tiks piemērota maksa par SIA “Ozolnieku KSDU” sniegto pakalpojumu – skaitītāja nolasīšana klienta objektā atbilstoši SIA “Ozolnieku KSDU” izcenojumiem*:

 

Skaitītāja nolasīšana – viena reize

Klienta objekta atrašanās vietas attālums no SIA "Ozolnieku KSDU" biroja Kastaņu ielā 2, Ozolniekos

Cena eur bez PVN

 

līdz 15 km

25

 

virs 15 km

50

 

 

Norādām, ka klienta – juridiskas personas tiesības un pienākums ir no katra mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējam datumam rakstveidā (pa pastu Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, pa epastu info@oksdu.lv vai pa faksu 63050118) paziņot pakalpojuma sniedzējam SIA “Ozolnieku KSDU”, īpašumā uzstādītā skaitītāja rādījumu, tomēr, ja līdz mēneša pēdējam datumam informāciju pakalpojumu sniedzējs nebūs saņēmis, uzņēmuma darbinieks apsekos nekustamo īpašumu, lai noskaidrotu skaitītāja rādījumus, un par šo pakalpojumu tiks piemērota maksa saskaņā ar augstāk norādītajiem uzņēmuma izcenojumiem.

 

9. Asenizācijas pakalpojums Ozolniekos

SIA “Ozolnieku KSDU” sniedz asenizācijas pakalpojumu fiziskām un juridiskām personām.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai jānosūta iesniegums uz info@oksdu.lv. Pirms pakalpojuma saņemšanas nepieciešams veikt priekšapmaksu SIA „Ozolnieku KSDU” bankas kontu AS SEB banka LV44UNLA0008000508506 vai AS Swedbank LV74HABA0551027708481. Veicot priekšapmaksu par pakalpojumu, obligāti norādāma objekta adrese un pakalpojuma veids. Gadījumā, ja veicat maksājumu kādas citas personas vārdā, papildus nepieciešams norādīt iesniegumā minētās personas vārdu, uzvārdu. Saņemot priekšapmaksu par norādīto pakalpojumu, uzņēmuma pārstāvis telefoniski sazinās ar pakalpojumu saņēmēju un saskaņo pakalpojuma sniegšanas laiku.


Fiziskām personām 42,00
Juridiskām personām 50,00+PVN

 

 

* uzņēmums ir tiesīgs mainīt apstiprinātos izcenojumus.