Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Datums: 23.03.2015

Pasūtītājs: SIA „Ozolnieku KSDU”, reģ.Nr.41703003356, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018

Projekts, kura ietvaros tika veikts iepirkums: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/037 „Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos”

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos” ietvaros”, identifikācijas Nr. OKSDU 2014/10 KF

Iepirkuma priekšmets: Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta  „Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos” ietvaros. Minētā projekta ietvaros ir plānots veikt šķeldas katlu mājas ar jaudu 3.1 MW izbūvi, katlu iekārtu uzstādīšanu Ozolniekos, saskaņā ar „atslēgas” projektu līguma noteikumiem.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA “FIRMA L4”, reģ.Nr.40003236001

Pretendenta piedāvātā līgumcena (bez PVN): 34 042.80

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts: 19.03.2015.
Atpakaļ