Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Datums: 23.03.2015

Pasūtītājs: SIA „Ozolnieku KSDU”, reģ.Nr.41703003356, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018

Projekts, kura ietvaros tika veikts iepirkums: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/039 „Siltumtīklu izbūve Ozolniekos”

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” ietvaros”, identifikācijas Nr. OKSDU 2014/11 KF

Iepirkuma priekšmets: Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta  „Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” ietvaros

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA “FIRMA L4”, reģ.Nr.40003236001

Pretendenta piedāvātā līgumcena (bez PVN): 39 341.68

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts: 28.01.2015.
Atpakaļ