SIA "Ozolnieku KSDU" informē iedzīvotājus par ūdens skaitītāju rādījumiem

Datums: 15.09.2017

SIA „Ozolnieku KSDU" ikdienā nodrošina dzeramā ūdens piegādi un sniedz centralizētās kanalizācijas novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus Ozolnieku novada Ozolnieku, Branku, Jaunpēternieku, Garozas un Emburgas ciemos. Uzņēmuma klientiem ik mēnesi tiek izrakstīti rēķini par izmantotā ūdenssaimniecības pakalpojuma apjomu, izmantojot klienta sniegto vai uzņēmuma darbinieku nolasīto informāciju par ūdens skaitītāju rādījumu pakalpojuma sniegšanas vietā vai piemērojot pēc uzņēmuma apstiprinātās metodikas aprēķināto normu, vai aprēķinot klienta iepriekšējā perioda vidējo patērētā pakalpojuma apjomu.
Uzņēmums atgādina, ka saskaņā ar līguma par ūdensapgādi nosacījumiem klientam ir pienākums katru mēnesi no 25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai rakstveidā vai elektroniski paziņot SIA „Ozolnieku KSDU" nolasīto noplombētā ūdens skaitītāja, ja tāds īpašumā ir uzstādīts, rādījumu.

Informējam, ka skaitītāja rādījumu iespējams nodot sekojošos veidos:
1. Reģistrējoties uzņēmuma mājas lapā www.oksdu.lv sadaļā "Skaitītāju nolasīšana un rēķini";
2. Atsūtot informāciju par nolasītā skaitītāja rādījumu, klienta vārdu, uzvārdu un pakalpojuma saņemšanas adresi uz uzņēmuma e-pasta adresi: info@oksdu.lv;
3. Personīgi iesniedzot rakstisku informāciju par skaitītāja rādījumu uzņēmuma telpās Ozolniekos, Kastaņu ielā 2 un pakalpojumu centrā "Eži", Garozā, informācijas nodošanai uzņēmumam ārpus darba laika ir ierīkota pastkastīte;
4. Uzņēmuma apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja vienoties ar mājas vecāko par nolasīto skatītāju rādījumu centralizētu apkopošanu un iesniegšanu uzņēmumā.

Ja klienta īpašumā ilgstoši nav nodots ūdens skaitītāja rādījums, tas var radīt īpašniekam dažādas negatīvas sekas. Ilgstoši neziņojot precīzu informāciju par patērēto pakalpojuma apmēru, pastāv risks, ka tad, kad skaitītājs tiks apsekots un rādījums nolasīts, izrādīsies, ka faktiski patērēts ievērojami lielāks apjoms ūdens, nekā apmaksāts, un klientam būs izveidojušās lielas parādsaistības pret pakalpojuma sniedzēju, savukārt daudzdzīvokļu mājās, kurās tiek piemērota attiecīga metodika, pēc trīs mēnešiem, kuros klients neziņo skaitītāja rādījumus, šis dzīvoklis var tikt uzskatīts par tādu dzīvokli, kurā skaitītāja nav. Turklāt LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu", kuri tika pieņemti 2016. gada 22. martā, 12.2. punkts paredz pakalpojuma sniedzēja tiesības pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā.
Uzņēmuma administrācija lūdz klientus ievērot noslēgtā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas līguma nosacījumus un savlaicīgi iesniegt ūdens skaitītāja rādījumus.
Atpakaļ