SIA “Ozolnieku KSDU” siltumapgādes pakalpojuma tarifs

Datums: 10.10.2017

SIA “Ozolnieku KSDU” 2008. gada 26. septembrī apstiprinātais siltumapgādes pakalpojuma tarifs bija spēkā līdz 2017. gada 1. aprīlim, līdz ar to uzņēmumam šogad ir jāizstrādā un jāapstiprina jaunu tarifu, ņemot vērā visas gadu gaitā radušās izmaiņas tarifu veidojošajās komponentēs un jaunās šķeldas katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kā to paredz šķeldas katlu mājas būvniecībai piesaistītā Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves noteikumi.

Ņemot vērā veco siltummezglu straujo nolietošanos, 2016. gadā tika pieņemts lēmums, piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu un būvēt šķeldas katlu māju un siltumtrases, tā nodrošinot nepieciešamo siltumapgādes sistēmas atjaunošanu un paplašināšanu, saskaņojot to ar iespējamajām novada teritoriālās attīstības perspektīvām un iegūstot enerģētisko neatkarību no pasaules dabasgāzes piegādes nosacījumu svārstībām.

Jaunuzceltā šķeldas katlu māja ir veiksmīgi nostrādājusi vienu apkures sezonu, sniedzot uzņēmumam iespēju uzkrāt datus par sistēmas jaudu un reālajām siltumenerģijas ražošanas izmaksām, ņemot to par objektīvu pamatu jauna tarifa aprēķina projekta izstrādāšanai un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai, kas šobrīd ir iesniegta izvērtēšanai Regulatorā. Secīgi realizējot visu tarifa saskaņošanas procesu, plānots, ka jaunais apkures tarifs varētu stāsies spēkā ar 2018. gada otro ceturksni.

Jaunā tarifa pieaugumu veido vairāku objektīvu apstākļu kopums:

  1. Valsts atbalst elektrības ražošanai koģenerācijā ir samazinājies 2,3 reizes no 147,15 EUR/MWh 2014. gadā līdz 63,61 EUR/MWh 2017. gadā;
  2. Ir būtiski pieaugušas ražošanas procesā izmantotās elektroenerģijas izmaksas (pieaugums 2017. gadā salīdzinot ar 2015. gadu ir par 53,55%);
  3. Deviņu gadu laikā ir palielinājies darba algu un administratīvo izmaksu slogs, kas ir jāiekļauj tarifā;
  4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas procesā iegūtā siltumenerģijas ekonomija un pēdējo gados piedzīvotās siltās ziemas ir samazinājušas pārdotās siltumenerģijas apjomu, līdz ar ko fiksētās izmaksas, piemēram, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas, apdrošināšanas utml., ir jādala uz mazāku pārdotās enerģijas daudzumu;
  5. Lai atjaunotu pārdotās siltumenerģijas apjomu, Ozolnieku ciema centralizētajai apkures sistēmai tika pieslēgti jauni patērētāji, tomēr šie pasākumi ir būtiski palielinājuši izdevumus pamatlīdzekļu nolietojumam un bankas kredītu apkalpošanai.

Izvērtējot sistēmai pieslēgto daudzdzīvokļu māju siltumenerģijas patēriņu, saprotams, ka tarifa kāpums mazāk ietekmēs siltināto māju iedzīvotājus, jo tajās ir veikti pasākumi siltuma zudumu samazināšanai, savukārt nerenovēto ēku iedzīvotājiem māju kopsapulcēs ir jālemj par tālāko rīcību, iespējams iesaistoties māju renovācijas procesā. Lai uzsāktu renovācijas procesu un pieteiktos ALTUM atbalstam, ir nepieciešams 2/3 mājas iedzīvotāju atbalsts un līdzekļu uzkrājums projektēšanas procesa veikšanai.

 

Plānotie tarifa samazinošie pasākumi

Apzinoties iedzīvotāju maksātspēju un tarifu izmaiņu ietekmi, uzņēmums ir meklējis iespējamos risinājumus, lai samazinātu nepieciešamā tarifa paaugstināšanas apmēru. Ņemot vērā to, ka tarifa pieaugumu būtiski ietekmē bankas kredītu un procentu maksājumi, kas ir ņemti AS SEB Banka Kohēzijas projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai, uzņēmums ir vērsies bankā ar lūgumu pārskatīt kredīta nosacījumus, palielinot pamatsummas atmaksas termiņu no 15 gadiem līdz 20 gadiem un samazinot procentu likmi no 1,9% gadā uz 1,5% gadā. Bankas pozitīva lēmuma gadījumā būtu iespējams samazināt aprēķināto tarifu no 67,02 līdz 63,61 EUR/MWh. Pēc vienošanās panākšanas uzņēmums nekavējoties pārrēķinās tarifu atbilstoši jaunajiem līguma nosacījumiem un iesniegs precizēto aprēķinu Regulatoram.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaita un uzklausīšanas sanāksme

Plānots, ka Regulators izvērtēs uzņēmuma iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatēs, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darba dienu laikā var uzdot uzņēmumam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja uzņēmuma iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai.

30.10.2017. Regulators organizēs uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu.
Atpakaļ