SIA Ozolnieku KSDU metāllūžņu izsole

Datums: 08.03.2018

SIA “Ozolnieku KSDU” kustamās mantas

METĀLLŪŽŅU (NEGABARĪTS)

IZSOLES NOTEIKUMI

Izdoti pamatojoties uz Publiskas personas

mantas atsavināšanas likuma 11. panta 2. punktu

un SIA “Ozolnieku KSDU”

2017.gada 8.februāra noteikumiem

“Mantas atsavināšanas kārtība”.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Metāllūžņu izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – NOTEIKUMI,

nosaka kārtību, kādā organizējama izsole, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

1.2.  Metāllūžņu atsavināšanas veids – rakstiska izsole.

1.3. Izsoli organizē SIA “Ozolnieku KSDU” izsoles komisija, turpmāk tekstā –KOMISIJA.

1.4. Metāllūžņu izsole notiek  SIA “Ozolnieku KSDU”, Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku novadā 2018. gada 06.aprīlī,  plkst. 10:00 .

1.5. Metāllūžņu izsoles nosacītā cena  EUR 12 000.00 (divpadsmit tūkstoši eiro, 00 eiro centi).

1.6. Piedāvājuma nodrošinājuma nauda ir 10% no metāllūžņu nosacītās cenas, t.i. EUR 1200,00 (divpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi), kas jāieskaita SIA “Ozolnieku KSDU” kontā AS “SEB banka” LV44UNLA0008000508506 .

1.7.Sludinājumi par Metāllūžņu izsoli publicējami laikrakstā “Zemgales Ziņas” un SIA “Ozolnieku KSDU” mājas lapā  www.oksdu.lv .

1.8. Izsoles rezultātus apstiprina KOMISIJA.

1.9. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas SIA “Ozolnieku KSDU”.

1.10. Pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju slēdz SIA “Ozolnieku KSDU”.

 

 

2. Metāllūžņu  raksturojums

2.1. Atrašanās vieta: SIA “Ozolnieku KSDU” Ozolnieku NAI, Druvenieku ceļš 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads.

2.2. Izsoles objekts ietver:

2.2.1. 5A kategorijas metāllūžņi - negabarīts

2.3.      Izsoles uzvarētājs apņemas sagriezt metāllūžņos un izvest kustāmo mantu.

2.4.      Pretendentam, kurš tiks atzīts par izsoles uzvarētāju, pēc izbraukšanas no Druvenieku ceļa 10 teritorijas obligāti jāveic kontrolsvēršana Ozolnieku KSDU Šķeldas katlu mājā, Zemgales 2, Ozolniekos. Kontaktpersona - Jānis Bērziņš, tel. 26313753.

2.5.      Pretendentiem ir iespēja apskatīt Metāllūžņus SIA “Ozolnieku KSDU” Ozolnieku NAI, Druvenieku ceļš 10, Ozolnieki., Ozolnieku novadā, iepriekš saskaņojot objekta apsekošanas dienu un laiku ar SIA “Ozolnieku KSDU” izpilddirektoru Andri Zābeli pa elektronisko pastu andris.zabelis@oksdu.lv vai pa telefonu 25957171.

 

3. NOTEIKUMI

3.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos NOTEIKUMOS noteiktos priekšnoteikumus.

3.2. Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2018. gada 06. aprīlim plkst. 10:00 jāreģistrējas SIA “Ozolnieku KSDU” telpās Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, pie biroja vadītājas, darba dienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 17:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00 (piektdienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 14:00) vai pa elektronisko pastu andris.zabelis@oksdu.lv, norādot vārdu, uzvārdu (juridiska persona – nosaukumu), personas kodu (juridiska persona – reģistrācijas numuru) un adresi, un jāiesniedz šādi dokumenti:

 

3.2.1.      juridiskai personai:

3.2.1.1. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;

3.2.1.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

3.2.1.3. pārstāvja pilnvara (oriģināls būs jāuzrāda, iesniedzot piedāvājumu izsolē).

3.2.1.4. Maksājuma apliecinājums par nodrošinājuma naudas samaksu. Gadījumā, ja nodrošinājuma naudas summa uz izsoles brīdi nav redzama SIA “Ozolnieku KSDU” bankas konta izrakstā, ir jāiesniedz maksājuma apliecinājuma ar bankas apstiprinājuma atzīmi oriģināls.

3.2.1.5. Ja persona izpildījusi šo Noteikumu 1.6. un 3.2.punktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda:

3.2.1.6. dalībnieka kārtas numuru;

3.2.1.7. Ja pasūtītājs, pārbaudot, vai juridiskai personai, bija nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, konstatē, ka ir nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, pasūtītājs lūgs pretendentam 10 dienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas dienas iesniegt apliecinājumu nodokļu parāda neesamībai.

 

3.2.2.fiziskai personai:

vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi;

3.2.2.1. juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

3.2.2.2. atzīmi par šo 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem;

3.2.2.3.informāciju par nodrošinājuma naudas iemaksu.

 

3.5. Persona netiek reģistrēta, ja:

3.5.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo NOTEIKUMU 3.2. punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;

3.5.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;

3.5.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.

 

4. Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem.

4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.

4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet piedāvājumu  iesniedz tikai viens dalībnieks, šis dalībnieks uzskatāms par attiecīgā priekšmeta izsoles uzvarētāju, ja piedāvātā cena ir augstāka par nosacīto cenu. Šajā gadījumā izsoles protokola sadaļā, kur minēta izsoles piedāvātā augstākā cena, tiek izdarīta atzīme: „izsoles priekšmets pārdots izsoles vienīgajam dalībniekam”.

4.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

4.5. Piedāvājumi izsolē iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi, kurai izsolei tos iesniedz “Piedāvājums Metāllūžņu izsolē. Glabāt neatvērtu līdz 2018.gada 06.aprīlim plkst. 10:00. Iesniedzējs ___________________________.” Iesniegumā norāda iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto summu, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. Ieteicams izmantot veidlapu Nr.1, kas pievienota Noteikumu pielikumā.

4.6. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 06.aprīlim plkst.10:00 :

- Nosūtot pa pastu SIA “Ozolnieku KSDU”, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018;

- Iesniedzot personīgi.

4.7.Iesniegtie piedāvājumi glabājami slēgtās aploksnēs līdz izsolei.

4.8.Ja izsole nenotiek no dalībnieka neatkarīga iemesla dēļ, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli un iesniedzis piedāvājumu, ir tiesības saņemt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

4.9.Izsoles sekretārs pēc pases vai personas apliecības pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību.

4.10.Izsoles gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

4.11.2018.gada 06.aprīlim plkst. 10:00 izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc izsoles rīkotāja paziņojuma piedāvājumi vairs netiek pieņemti.

4.12.Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi komisijas locekļi.

4.13.Izsoles laikā mutiski piedāvājumi netiek pieņemti.

4.14.Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs sastāda piedāvāto cenu sarakstu no saņemtajiem piedāvājumiem, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi.

4.15.Ja konstatēts, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu. Jauna piedāvājuma, kura cena nedrīkst būt zemāka par iepriekšējo cenu, iesniegšanai nosakāms termiņš, kas nav mazāks par vienu stundu.

4.16.Dalībniekiem, kas ir iesnieguši piedāvājumu, bet nav uzvarējuši izsolē, nodrošinājums tiek atmaksāts septiņu darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

4.17.Izsoles dalībnieks, kurš Metāllūžņus nosolījis, bet ar parakstu izsoles protokolā neapliecina gatavību pirkt Metāllūžņus par piedāvāto cenu, tiek izslēgts no dalības izsolē un viņam netiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

 

5. Samaksas kārtība

5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa par nosolītiem Metāllūžņiem, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu jāsamaksā 7 darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

5.2. Ja nosolītājs noteiktajā termiņā nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolītajiem Metāllūžņiem, nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Metāllūžņus pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Metāllūžņu pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā.

 

5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Metāllūžņus, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav iesniedzis piedāvājumu, kas ir augstāks par Metāllūžņu nosacīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un SIA “Ozolnieku KSDU” lemj par Metāllūžņu tālāku atsavināšanu.

6. Nenotikusi izsole

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies viens un  vairāk par vienu dalībnieku, bet neiesniedz piedāvājumu;

6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;

6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.

7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību  SIA “Ozolnieku KSDU” par KOMISIJAS  veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.

8.2. Ja kāds no KOMISIJAS lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās NOTEIKUMOS noteiktie termiņi.

 

8. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

7.1.Izsoles rezultātus apstiprina un lēmumu pieņem SIA ”Ozolnieku KSDU” izsoles komisija.

7.2.Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

 

Pielikums, veidlapa Nr.1

CENAS PIEDĀVĀJUMS

METĀLLŪŽŅU (NEGABARĪTS) IZSOLĒ

 

SIA “Ozolnieku KSDU”, reģistrācijas Nr. 41703003356, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018

 

Iesniedzējs: ___________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas Nr. / vārds, uzvārds, personas kods)

Iesniedzēja adrese: _____________________________________________________

Norēķinu konta Nr. kredītiestādē:  _________________________________________

Piedāvājuma iesniegšanas (sastādīšanas) laiks: _______________________________

Izsolē piedāvātā summa (tai skaitā PVN 21%): ____________________________

Summa vārdiem: _____________________________________________________

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka piekrītu izsoles noteikumiem, kas publicēti interneta vietnē www.oksdu.lv/iepirkumi, esmu tos pilnībā izlasījis, sapratis un apņemos izpildīt visus nosacījumus.

 

 

Iesniedzēja paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts

_____________________________________________________________________

Ja tiesības parakstīt piedāvājumu izriet no pilnvaras, izsoles rīkotājam ir uzrādāms pilnvaras oriģināls, kopija pievienojama šim piedāvājumam.

 

 

 

Izsoles komisijas paraksti:

_______________

_______________

_______________

___.__.2018., Ozolnieki
Atpakaļ