SIA Ozolnieku KSDU traktortehnikas izsole

Datums: 08.03.2018

SIA “Ozolnieku KSDU” kustamās mantas

Traktora LTZ-55  (valsts reģ. Nr. T2404 LD)

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti, pamatojoties uz Publiskas personas

mantas atsavināšanas likuma 11. panta 2. punktu

un SIA “Ozolnieku KSDU”

2017.gada 8.februāra noteikumiem

“Mantas atsavināšanas kārtība

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Traktora LTZ-55  un tā piekabes izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – NOTEIKUMI, nosaka kārtību, kādā organizējama izsole, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

1.2. Izsoli organizē SIA “Ozolnieku KSDU” izsoles komisija, turpmāk tekstā –KOMISIJA.

1.3. Izsole notiek  SIA “Ozolnieku KSDU”, reģistrācijas Nr. LV41703003356, Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku novadā 2018. gada___.___________,  plkst. ___:__ .

1.4. Izsoles rezultātus apstiprina  SIA “Ozolnieku KSDU”.

1.5. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt SIA “Ozolnieku KSDU” valdes loceklim.

1.6. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli. Par sākumcenu tiek uzskatīta nosacītā cena.

1.7.Sludinājumi par Metāllūžņu izsoli publicējami laikrakstā “Zemgales Ziņas” un SIA “Ozolnieku KSDU” mājas lapā  www.oksdu.lv.

 

 

2. Izsoles priekšmeta apraksts un nosacītā cena

 

2.1. Kustamā manta – traktors ar piekabi:

 

Nr. p/k

Marka

Valsts reģistrācijas nr.

Izlaiduma gads

Nosacītā cena EUR

1.

Traktors LTZ-55

T2404LD

1996

1 200

2.

Piekabe 2PTS 4-785

 

P3516LK

1982

 

 

2.2. Traktors aprīkots ar dīzeļa dzinēju. Tehniskā apskate nav veikta.

3. Izsoles gaita

 

3.1. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks SIA “Ozolnieku KSDU”, Kastaņu iela 2, Ozolniekos, Ozolnieku novads, 2018.gada 29.martā, plkst. 10:00.

3.2. Solījumu veids: rakstisks.

3.3. Izsoles gaita tiek protokolēta.

3.4. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona. Fiziskai personai uz izsoli jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam, juridiskai personai – pārstāvniecību apstiprinošam dokumentam un pārstāvja personu apliecinošam dokumentam.

3.5. Izsoles komisija, atklājot kustamas mantas izsoli, sastāda dalībnieku sarakstu, kuri izpildījuši šo noteikumu 4.1., 5.,1., un 5.2.punkta prasības.

3.6. Izsoles komisija pirms izsoles sastāda izsoles dalībnieku sarakstu, kurā katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles kārtību un tai piekrīt, kā arī viņam nav pretenziju par izsolāmās mantas faktisko stāvokli.

3.7. Norādītajā rakstiskās izsoles stundā, izsoles komisija pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šī paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles komisijas priekšsēdētājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un visi komisijas locekļi uz tiem parakstās. Mutiski piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

3.8. Pēc aplokšņu atvēršanas, izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu par kustamo mantu, noraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Izsoles procedūru protokolē.

3.9. Ja, pēc visu aplokšņu atvēršanas, izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki ir piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles komisija vēl divas darba dienas turpina izsoli personām, kuras piedāvājušas vienādu augtāko cenu, pieņemot no tām rakstiskus piedāvājumus.

 

4. Izsoles dalībnieka pienākumi un tiesības

 

4.1. Izsoles dalībniekam pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums EUR 120,00 (simts divdesmit eiro. 00 eiro centi), t.i. 10% (desmit procentu) apmērā no izsolāmās kustamās mantas, traktora LTZ-55 un tā piekabes 2PTS 4-785, sākumcenas. Nodrošinājums jāiemaksā SIA “Ozolnieku KSDU” kontā AS “SEB banka” LV44UNLA0008000508506 ar norādi „SIA “Ozolnieku KSDU” izsolāmās kustamās mantas traktora LTZ-55 nodrošinājums” līdz izsoles sākumam.

4.2. Izsoles dalībnieks var apskatīt izsoles priekšmetu iepriekš sazinoties ar SIA “Ozolnieku KSDU” izpilddirektoru Andri Zābeli pa tālruni  25957171.

 

5. Izsoles noteikumi

 

5.1. Piedāvājumi iesniedzami vai sūtāmi SIA “Ozolnieku KSDU”, adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV- 3018, līdz 2018.gada 29.martam plkst. 10:00.

5.2. Piedāvājumi iesniedzami slēgtā aploksnē ar atzīmi „Kustamās mantas – traktora izsolei” Neatvērt līdz 2018.gada 29.marta plkst. 10.00.

5.3. Piedāvājums sastāv no izsoles dalībnieka vai tā pilnvarotās personas parakstīta un šo noteikumu pielikumam Nr.1 atbilstoša iesnieguma. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam pievienojams arī attiecīgais pilnvarojums. Piedāvājumi, kas neatbilst norādītajām prasībām, uzskatāmi par nederīgiem un netiek izskatīti.

5.4. Piedāvājumus izsolei var iesniegt līdz 2018.gada 29.martam plkst. 10:00.

5.4.1. sūtot pa pastu izsoles rīkotājam – SIA “Ozolnieku KSDU”, pasta sūtījums jāsaņem līdz šo noteikumu 5.4.punktā noteiktajam izsoles sākuma termiņam;

5.4.2. nododot personīgi izsoles rīkotājam – SIA “Ozolnieku KSDU”, līdz šo noteikumu 5.4.punktā noteiktajam izsoles sākuma termiņam.

5.5. Personiski iesniegtie vai pa pastu sūtītie piedāvājumi izsolei glabājami slēgtās aploksnēs līdz izsolei.

5.6. Pārsolīšanas solis ir EUR 30.00 (trīsdesmit eiro).

5.7. Solīšana notiek tikai pa 5.6 punktā noteikto soli.

5.8. Piedāvātā augstākā cena, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu (šo noteikumu 4.1.punkts), jāsamaksā par nosolīto mantu septiņu dienu laikā no SIA “Ozolnieku KSDU” izrakstītā rēķina saņemšanas dienas (rēķinu izraksta ne vēlāk kā nākošajā dienā pēc līguma parakstīšanas).

5.9. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu, un izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.

5.10 Ja neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.

5.11. Ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies, izsole atzīstama par nenotikušu.

5.12. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

5.13. SIA “Ozolnieku KSDU” valdes loceklis izsoles rezultātus apstiprina divdesmit vienas dienas laikā pēc šo noteikumu 5.8.punktā paredzēto maksājumu veikšanas.

5.14. Ja izsolē sasniegta pieņemama cena, apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja rīkojot izsoli pieļauta atkāpe no izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības, vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

5.15. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ar nosolītāju tiek noslēgts pirkuma līgums.

5.16. Visus izdevumus, kas saistīti ar kustamas mantas – traktora- pirkuma pārdevuma līguma slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.

5.17. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu, izsolāmās mantas nodrošinājumu atmaksā desmit darba dienu laikā, saskaņā ar izsoles dalībnieka iesniegumu uz viņa norādīto bankas kontu. Izsoles dalībniekam iesniegumu par nodrošinājuma atmaksu jāiesniedz mēneša laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

Pielikums, veidlapa Nr.1

CENAS PIEDĀVĀJUMS

METĀLLŪŽŅU (NEGABARĪTS) IZSOLĒ

 

SIA “Ozolnieku KSDU”, reģistrācijas Nr. 41703003356, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018

 

Iesniedzējs: ___________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas Nr. / vārds, uzvārds, personas kods)

Iesniedzēja adrese: _____________________________________________________

Norēķinu konta Nr. kredītiestādē:  _________________________________________

Piedāvājuma iesniegšanas (sastādīšanas) laiks: _______________________________

Izsolē piedāvātā summa (tai skaitā PVN 21%): ____________________________

Summa vārdiem: _____________________________________________________

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka piekrītu izsoles noteikumiem, kas publicēti interneta vietnē www.oksdu.lv/iepirkumi, esmu tos pilnībā izlasījis, sapratis un apņemos izpildīt visus nosacījumus.

 

 

Iesniedzēja paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts

_____________________________________________________________________

Ja tiesības parakstīt piedāvājumu izriet no pilnvaras, izsoles rīkotājam ir uzrādāms pilnvaras oriģināls, kopija pievienojama šim piedāvājumam.

 

 

 

Izsoles komisijas paraksti:

_______________

_______________

_______________

___.__.2018., Ozolnieki
Atpakaļ