KF projekti

24.09.2020.

 

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 īstenošanas progress:

 

26.08.2020. noslēdzās piedāvājuma iesniegšana atklātam konkursam “Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” īstenošanai”, ID Nr. OKSDU 2020/3_KF elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā. Tika saņemti 4 pretendentu piedāvājumi no šādiem uzņēmumiem: SIA “BaltLine Globe”, SIA “Jurēvičs un partneri”, SIA "Geo Consultants" , AS "Inspecta Latvia".

Piedāvājumi tika izskatīti un Iepirkuma komisija š.g. 8.septembrī pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam SIA "Geo Consultants", kurš iesniedza piedāvājumu ar izvēles kritēriju - zemākā cena.

 

13.08.2020.

 

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 īstenošanas progress:

16.06.2020. noslēdzās piedāvājuma iesniegšana atklātam konkursam “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, ID Nr. OKSDU 2020/2_KF elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā. Tika saņemti 7 pretendentu piedāvājumi no šādām uzņēmumiem: SIA “Amatnieks”, SIA “Ceļu būves firma “Binders””, SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" , PS "MMG", PA "Wesemann & IMG", AS "UPB" un SIA "WOLTEC".

Piedāvājumi tika izskatīti un Iepirkuma komisija š.g. 20.jūlijā pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam SIA “Ceļu būves firma “Binders””, kurš iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumā iekļautajiem vērtēšanas kritērijiem.

16.07.2020. SIA “Ozolnieku KSDU” Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā izsludināja atklātu konkursu Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” īstenošanai”, ID Nr. OKSDU 2020/3_KF.

Iepirkuma priekšmets - Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” īstenošanas būvdarbiem.

 

Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2020. gada 20.augustam plkst.10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

18.05.2020.

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 īstenošanas progress:

Š.g. 16.aprīlī SIA “Ozolnieku KSDU” Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk–EIS)  e-konkursu apakšsistēmā atkārtoti izsludināja atklātu konkursu “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, ID Nr. OKSDU 2020/2_KF.

Iepirkuma priekšmets -  Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā.

 

Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā līdz 2020. gada 9.jūnijam plkst.10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

18.02.2020.

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 īstenošanas progress:

Š.g. 11.februārī SIA “Ozolnieku KSDU” Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk–EIS)  e-konkursu apakšsistēmā izsludināja atklātu konkursu “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”.

Iepirkuma priekšmets -  Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā:

1.KĀRTA. “Inženiertīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ielu segumu atjaunošana: Zvaigžņu iela, Vītolu iela, Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsumu iela, Rubeņu iela, Saules iela Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads”;

2.KĀRTA. “Inženiertīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ielu segumu atjaunošana: “Avotu iela, Meža iela, Pavasara iela, Bērzu iela, Sporta iela, Puķu iela, Iecavas iela, Pļavu iela,  Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads”;

3.KĀRTA. “Inženiertīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ielu segumu atjaunošana: Eglaines iela, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads”;

4.KĀRTA. “Inženiertīklu izbūve un ielu segumu atjaunošana: Lapu iela, Oktobra iela, Aveņu iela, Jelgavas iela Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads”  saskaņā ar SIA “BM- Projekts” izstrādāto būvprojektu  “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” prasībām.

 

Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā līdz 2020. gada 16.martam plkst.14:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

23.01.2020.

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 īstenošanas progress:

Pašlaik norisinās atklātā konkursa “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” nolikuma un tehniskās specifikācijas izstrāde.

Izstrādātais nolikums tiks izskatīts un apstiprināts SIA “Ozolnieku KSDU” Iepirkumu komisijas sēdē.

Atklāto konkursu plānots izsludināt februāra sākumā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

 

05.11.2019.

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 īstenošanas progress:

SIA “BM-projekts” š.g. 31.jūlijā Ozolnieka novada būvvaldē iesniedza izstrādātu būvprojektu “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”.

2019.gada 12.septembrī Ozolnieka novada būvvalde saskaņoja būvprojektu “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, kurš izstrādāts 4 kārtām. 

Līdz ar to SIA “BM-projekts” izpildījis 2018.gada 8.oktobra līguma Nr.13-2/1  un 2019.gada 28.aprīļa papildus Vienošanās Nr.1 nosacījumus.

Pašlaik tiek gatavoti dokumenti būvniecības iepirkumam.

 

26.09.2019

KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 īstenošanas progress:

Ar mērķi veicināt energoefektivitāti Ozolnieku centralizētajā siltumapgādes pārvades un sadales sistēmā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 ietvaros,  būvuzņēmējs SIA “Siltumbūve” no š.g. 15.maija  līdz 30.augustam  veica maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu pārbūves darbus.

Projektā tika noteikti šādi specifiskie mērķi:

1.Maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu rekonstrukcija  424,56 metru garumā;

2.Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos 2,64  MWh /gadā;

3.Siltumenerģijas ietaupījums par 12,15% jeb 216,21 MWh/gadā;

4.Siltumnīcefekta gāzu ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 eiro ir 0,6981 tonnas/ gadā.

Vispirms darbi tika veikti  Kastaņu un Parka ielas posmā no ievada dzīvojamā ēkā Kastaņu ielā 4 līdz dzīvojamai ēkai Parka ielā 1. Jūlijā būvdarbi turpinājās Meliorācijas ielas posmā no ievada dzīvojamā ēkā Meliorācijas ielā 21 līdz ievadam dzīvojamā ēkā Meliorācijas ielā 25. Augustā būvdarbi norisinājās Meliorācijas ielas  posmā no krustojuma ar Kastaņu ielu līdz krustojumam ar Stadiona ielu. Izbūvētajos posmos tika veikti labiekārtošanas darbi.

SIA “Ozolnieku KSDU” izsaka pateicību SIA “Siltumbūve” atbildīgam būvdarbu vadītājam Igoram Galanovam un viņa komandai par labi paveikto darbu, par pacietību un atsaucību, risinot ārkārtēja rakstura grūtību situācijas.

SIA “Ozolnieku KSDU” izsaka pateicību A/S “Inspecta Latvia” atbildīgam būvuzraugam Jānim Zvirbulim par augsto profesionalitāti un apbrīnojamo pacietību ar kuru viņš visu projekta īstenošanas laiku ne tikai uzraudzīja būvdarbus, bet arī pacietīgi uzklausīja sūdzības no dzīvojamo māju, kuru tehniskajos koridoros notika būvdarbi, īpašniekiem un iedzīvotājiem un ļoti vienkāršā valodā skaidroja viņiem būvlaukumā notiekošo, iezīmējot visam Ozolnieku ciemam svarīgo mēŗķi, kurš tiks sasniegts būvdarbu rezultātā.


07.08.2019.

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 īstenošanas progress:

 

SIA “BM-projekts”, pamatojoties uz  2018.gada 8.oktobra līgumu Nr.13-2/1  un 2019.gada 28.aprīļa papildus Vienošanos Nr.1, š.g. 31.jūlijā Ozolnieka novada būvvaldē iesniedza izstrādātu būvprojektu “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”.

Būvprojekts izstrādāts 4 kārtām:

1.KĀRTA. "Inženiertīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ielu segumu atjaunošana Zvaigžņu iela, Vītolu iela, Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsumu iela, Rubeņu iela, Saules iela Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads”.

2.KĀRTA. "Inženiertīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ielu segumu atjaunošana “Avotu iela, Meža iela, Pavasara iela, Bērzu iela, Sporta iela, Puķu iela, Iecavas iela, Pļavu iela,  Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads”.

3. KĀRTA. "Inženiertīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ielu segumu atjaunošana Eglaines ielā, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads”.

4. KĀRTA. „Inženiertīklu izbūve un ielu segumu atjaunošana: Lapu iela, Oktobra iela, Aveņu iela, Jelgavas iela Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads”.

 

15.07.2019.

Ozolniekos turpinās centralizētās siltumapgādes sistēmu remontdarbi

Ar mērķi veicināt energoefektivitāti Ozolnieku centralizētajā siltumapgādes pārvades un sadales sistēmā, projekta ietvaros maijā un jūnijā tika veikti maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu pārbūves darbi  posmā - Kastaņu un Parka ielas (no ievada dzīvojamā ēkā Kastaņu ielā 4 līdz dzīvojamai ēkai Parka ielā 1).

Būvuzņēmējs SIA “Siltumbūve” maijā un jūnijā darbus izpildīja 37% apjomā no kopējā būvdarbu apjoma, kas atbilst plānotajam darbu izpildes Laika grafikam.

Jūlijā darbi turpinās Meliorācijas ielas posmā no ievada dzīvojamā ēkā Meliorācijas ielā 21 līdz ievadam dzīvojamā ēkā Meliorācijas ielā 25. Daudzdzīvokļa ēkā Meliorācijas ielā 25 karstais ūdens  atslēgts no 15.jūlija līdz  23.jūlijam.

Ar š.g.1.augustu tiks uzsākti būvdarbi Meliorācijas ielas  posmā no krustojuma ar Kastaņu ielu līdz krustojumam ar Stadiona ielu. No 12.augusta līdz 18.augustam tiks pārtraukta karstā ūdens padeve sekojošās adresēs:

Meliorācijas ielā 15, Meliorācijas ielā 17,

Stadiona ielā 12,

Rīgas ielā 16, Rīgas ielā 18, Saules ielā 9 un Saules ielā 11,

Izbūvētajos posmos labiekārtošanas darbus plānots uzsākt  5.augustā.

 

 

22.05.2019

KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 īstenošanas progress:

Lai nodrošinātu projektā Nr. 4.3.1.0/17/A/009 “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos” specifiskā atbalsta mērķa 4.3.1.„Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros paredzēto

darbību īstenošanu:

 • · Š.g. 15.maijā uzsākti rekonstrukcijas darbi. Objektā būvdarbus veic SIA “Siltumbūve saskaņā ar 2019.gada 26.marta līgumu Nr.14-2/1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Igors Galanovs.
 • · Projekta ietvaros tiks veikta maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu rekonstrukcija apmēram 425 metru garumā;
 • Pirmajā rekonstrukcijas posmā būvdarbus veic Parka ielā 1, Parka ielā 3 un  Kastaņu ielā,  Kastaņu ielā 6;
 • · Būvuzraudzību objektā veic SIA “Inspecta Latvia” (līgums Nr.14-2/2 no 03.04.2019.). Atbildīgais būvuzraugs – Jānis Zvirbulis.
 • Būvdarbu izpildes termiņš - 12.09.2019., ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā.

 

03.05.2019

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 īstenošanas progress:

Lai nodrošinātu projektā Nr.5.3.1.0/17/I/014 “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas    pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas 2.kārta” ietvaros  paredzēto darbību īstenošanu:

 • 2019.gada 28.aprīlī tika noslēgta papildus Vienošanas Nr.1 pie līguma Nr.13-2/1  starp SIA “Ozolnieku KSDU”,  Ozolnieku novada pašvaldību  un SIA “BM-projekts” par būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” izstrādi līdz 2019.gada 31.maijam.
 • Vienošanās Nr.1 nosaka, ka SIA “BM-projekts” pilnībā jāizstrādā Projekts, tai skaitā jāsaņem būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un jānodod Projekts Pašvaldībai un OKSDU.

 

07.02.2019

Inženierkomunikāciju pieslēgumu vietu saskaņošanas sapulces KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, identifikācijas  Nr.5.3.1.0/17/I/014 ietvaros.

Ozolnieku novada pašvaldība un SIA “Ozolnieku KSDU” organizē sapulces būvprojekta

“Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” ietvaros paredzēto ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas tīklu pieslēgumu saskaņošanu sekojošo ielu privātīpašumu īpašniekiem:

11.februārī plkst. 18.00 – 19.00 Zvaigžņu iela, Vītolu iela, Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela Ozolniekos;

12.februārī plkst. 18.00 – 19.00 Avotu iela, Meža iela, Pavasara iela, Bērzu iela, Sporta iela, Puķu iela, Iecavas iela, Pļavu iela Ozolniekos;

13.februārī plkst. 18.00 – 19.00 Eglaines iela, Lapu iela, Oktobra iela, Aveņu iela, Jelgavas iela Ozolniekos.

Vieta: Ozolnieku novada domes ēka, Stadiona iela 10, Ozolnieki.

Ir noslēdzies būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” minimālā sastāvā izstrādes posms. Š.g. janvāra beigās projektētājs SIA “BM - projekts” iesniedza būvprojektu minimālā sastāvā Ozolnieku novada būvvaldē.

Būvprojekta izstrāde turpinās.

 

2019.gada 4.janvārī Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju Iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju ar vislielāko punktu skaitu: SIA “Siltumbūve” (iegūtais punktu skaits – 100) un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

Pretendenta SIA “Siltumbūve” iepirkuma dokumenti iesniegti izvērtēšanai CFLA pirms līguma par būvniecību noslēgšanas.

2018.gada 4.decembrī noslēdzās pretendentu pieteikšanās  iepirkuma procedūrai “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, identifikācijas Nr. OKSDU 2018/4_KF (turpmāk – Iepirkums) KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 ietvaros.

Iepirkumam tika iesniegti 5 pretendentu piedāvājumi.

6.11.2018

2018.gada 8.oktobrī tika noslēgts trīspusējs līgums starp Ozolnieku novada pašvaldību  SIA “Ozolnieku KSDU” un SIA “BM-projekts” par būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” izstrādi.

Līgums tika noslēgts, pamatojoties uz Ozolnieku novada domes iepirkumu un izsoļu komisijas 2018.gada 25.septembra lēmumu par iepirkumu Nr. OND 2018/32_KF  „Būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”.

SIA “Ozolnieku KSDU”  daļa tiek finansēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķis „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas 2.kārta” projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, identifikācijas  Nr. 5.3.1.0/17/I/014 ietvaros.

Būvprojekts tiks izstrādāts 28 nedēļu laikā un tas ietver ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas, lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izveidi un ielas seguma izbūvi.

Pēc būvprojekta izstrādes tiks izsludināts būvniecības iepirkums un būvdarbus plānots uzsākt 2019.gada 3.ceturksnī.

 

05.11.2018

2018.gada 1.novembrī atkārtoti izsludināta iepirkuma procedūra “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr. OKSDU 2018/4_KF.  

Iepirkums tiek izsludināts KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 04.12.2018. plkst.10:00.

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA “Ozolnieku KSDU” Kastaņu ielā 2, Ozolniekos.

 

17.09.2018

KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 ietvaros 2018.gada 11.septembrī atkārtoti izsludināta iepirkuma procedūra “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.OKSDU 2018/3_KF.

 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 12.10.2018.
 • Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA “Ozolnieku KSDU” Kastaņu ielā 2, Ozolniekos.

 

07.08.2018

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 ietvaros izsludināts iepirkums sadarbībā ar Ozolnieku novada domi:

 • 2018.gada 2.augustā Elektronisko iepirkumu sistēmas mājas lapā (EIS) izsludināts atklāts konkurss “Būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”, id.Nr. OND 2018/32_KF. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 22.08.2018. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā www.eis.gov.lv

Līguma vispārīgais mērķis ir  būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas sistēmas paplašināšanai, lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izveidei, ielas seguma izbūvei, lai palielinātu centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pieejamību Ozolnieku aglomerācijas robežās un palielinātu pieslēgumu skaitu pie tās.

 

KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 ietvaros izsludinātie iepirkumi:

 • 2018.gada 31.jūlijā Elektronisko iepirkuma sistēmas mājas lapā izsludināts atklāts konkurss “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.OKSDU 2018/1_KF. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 21.08.2018. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā www.eis.gov.lv
 • 2018.gada 7.augustā Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā izsludināts iepirkums ar ID Nr. OKSDU 2018/2_KF “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas būvuzraudzība Ozolniekos”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš –06.09.2018.
  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA “Ozolnieku KSDU” Kastaņu ielā 2, Ozolniekos.

Projekta ietvaros tiks veikta maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu pārbūve 424,56 metru garumā Meliorācijas, Kastaņu un Parka ielās.

 

05.07.2018

KF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā ID Nr.5.3.1.0/17/I/014”

Publicitāte

 

01.06.2018

KF projekts “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos ID Nr.4.3.1.0/17/A/009”

Publicitāte