Ūdensapgāde

Centralizētā ūdens apgāde:

 • Ūdens ieguve;
 • Dzeramā aukstā ūdens sagatavošana;
 • Ūdens piegāde

Ūdens ieguve:

Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi Ozolnieku novada iedzīvotājiem ir pieejami kopš 1992.gada, ūdens sagatavošana notiek 6 dažādās ūdens sagatavošanas stacijās:

 • Ozolnieki ŪSS
 • Brankas ŪSS
 • Garoza ŪSS
 • Emburga ŪSS
 • Jaunpēternieki ŪSS
 • Āne ŪSS

Pa maģistrālajiem ūdensvadiem no 7 artēziskajām akām ūdens tiek novadīts uz ciemiem, attīrīts dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijās, Ozolniekos tiek veikta arī nanofiltrācija un tiek padots tīkla līdz patērētājam.

Dzeramā aukstā ūdens sagatavošana:

Latvijā nav pieejams tāds pazemes  ūdens, kuram nebūtu vajadzīga attīrīšana. Parasti pazemes ūdeņiem mūsu valstī vērojams palielināts dzelzs, mangāna, amonija, sulfātu un hlorīdu savienojumu saturs.

Daudzos gadījumos pazemes ūdeni bez kaitējuma cilvēka organismam var lietot pat neattīrītu, jo, piemēram, dzelzs cilvēka organismam ir pat nepieciešams, tomēr šāds ūdens radītu diskomfortu, lietojot to ikdienā. Neattīrītam pazemes ūdenim ir brūngana krāsa, kā arī tas var kaitēt sadzīves tehnikai un dažādām ierīcēm, radot rūsas nosēdumus vai aizsērējumus.

Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijās ūdens tiek attīrīts no dzelzs, amonija un mangāna. Šo vielu koncentrācija dzeramajā ūdenī, kas tiek padots Ozolnieku novada iedzīvotājiem, pēc attīrīšanas ir samazinājusies vairākkārt.

Ūdens piegāde:

Lielākā daļa centralizēto ūdensvada cauruļvadu Ozolnieku novadā tika izbūvēti 20.gs. 60.-90.gados un daļa no tiem jau ir savu laiku nokalpojuši. Tāpēc kopš 2014.gadā realizētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/029 pabeigšanas, pakāpeniski notiek veco ūdensvadu rekonstrukcija visos Ozolnieku novada ciemos.

Pašreiz centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami 86,5 % Ozolnieku novada iedzīvotājiem.

Kopējais centralizēto ūdensvada tīklu garums Ozolnieku novadā:

 • Ozolnieki 15,44 km
 • Brankas 6,3 km
 • Garoza 4,96 km
 • Emburga 2,6 km
 • Āne 6,6 km
 • Tetele- 2,17 km
 • Jaunpēternieki 0,55 km
 • Raubēni 5,154 km

2018. gadā Ozolnieku novadā paceltais ūdens no 7 pazemes dziļurbumiem- 253,129 tūkst./m3

2019. gada 9 mēnešos- 246.028 tūkst./m3

Centralizētā sadzīves kanalizācija:

Kanalizācijas sistēmā ietilpst kanalizācijas notekūdeņu savākšana no mājām un uzņēmumiem, to pārsūknēšana pa kanalizācijas cauruļvadiem uz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana uz dabīgajām ūdenstilpnēm.

Sūkņu stacijas:

Lai visus sadzīves kanalizācijas notekūdeņus nogādātu attīrīšanai uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, Ozolnieku novadā kopumā darbojas 21 dažāda lieluma un jaudas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Kanalizācijas sūkņu stacijas nodrošina, ka no patērētājiem saņemtie notekūdeņi tiek pārsūknēti uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Notekūdeņu attīrīšanas ietaises:

SIA “Ozolnieku KSDU” 2014.gadā realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/029, izbūvējot Ozolnieku ciematā jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises, tika izbūvētas tehnoloģiskās tilpnes ar aprīkojumu, t.sk. gaisa pūtējiem, dūņu atūdeņošanas iekārtas ar montāžu, mehāniskās attīrīšanas mezgls (redeles un smilšu – tauku ķērājs) un veikta dūņu lauku rekonstrukcija. Projekta ietvaros tika labiekārtota teritorija, uzstādītas monitoringa un kontroles iekārtas un SCADA sistēmas.

Arī pārējos ciemos notiek notekūdeņu attīrīšana, kopā Ozolnieku novadā SIA”Ozolnieku KSDU” uztur un apkalpo 9 notekūdeņu attīrīšanas ietaises:

 • Ozolnieki NAI
 • Brankas NAI
 • Spartaka NAI
 • Garozas NAI
 • Emburgas NAI
 • Ānes NAI
 • Teteles NAI
 • Teteles skolas NAI
 • Ziedari NAI

Kopējais centralizēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums Ozolnieku novadā:

 • Ozolnieki 11,9 km
 • Brankas 2,34 km
 • Spartaks 1,16km
 • Garoza 1,4 km
 • Emburga 1,6 km
 • Āne 2,48 km
 • Tetele-0,97km
 • Raubēni 3,46 km

2018. gadā Ozolnieku novadā kopējo attīrīto notekūdeņu apjoms- 219,488 tūkst./m3

2019. gadā 9 mēnešos jau tikuši attīrīti 231,360 tūkst./m3

Aktualitētes ūdenssaimniecībā:

 1. Spartaka NAI izbūve tika veikta 2008. gadā. NAI BIO DRY-S-105 ar projektēto jaudu – 105 m3 /diennaktī tiek pielietota bioloģiskās attīrīšanas metode.
 2. Brankas NAI izbūve tika veikta 2009. gadā. Ikgadējais attīrīšanas ietaisēs attīrītais notekūdeņu daudzums ir ~ 31025 m3 / gadā jeb 85 m3 /dnn.  Attīrīšanas ietaišu projektētā jauda ir 105 m3 /dnn.
 3. 2010-2011.gadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku novada Emburgas ciematā” ( turpmāk projekts) ietvaros ir uzbūvētas jaunas NAI, ir rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija (KSS), izbūvēti divi bioreaktori, dūņu uzglabāšanas tvertne, izbūvēti divi spiedvadi no KSS līdz NAI un izplūdes caurule attīrītā notekūdens novadīšanai esošajā biodīķī. Jaunizbūvētās NAI (2x AT-150) izbūve ir pabeigta 2011. gadā
 4. SIA “Ozolnieku KSDU” 2014.gadā realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/029, kurā tika izbūvēta jauna ūdens sagatavošanas stacija, kā arī notekūdeņu attīrīšanas ietaises, centralizēto ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana.

Būvprojektā tika izbūvēts jauns artēziskais urbums un tika veikta esošā artēziskā urbuma rekonstrukcija un aprīkošana. Tika veikta 5 artēzisko urbumu tamponāža. Izbūvētas ūdens attīrīšanas iekārtas, uzstādīti atdzelžošanas filtri, nanofiltrācijas iekārtas, II pacēluma sūkņu stacija, izbūvētas inženierkomunikācijas ŪSS teritorijā un pieslēgumi pie ārējām inženierkomunikācijām. Šī projekta mērķis bija panākt ūdensapgādes sistēmas darbību atbilstoši vides kvalitātes prasībām, kas minētas Latvijas Republikas un ES pašreiz spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī nodrošināt iedzīvotājus ar iespēju izmantot centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumus.

Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji atbilst 2003.gada 31.maija MK noteikumu Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” robežvērtībām.

 1. “Notekūdeņu sūkņu stacijas un spiedvada SPK-1 pārbūve, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā” tika realizēts 2019. gadā sadarbībā ar Ozolnieku novada pašvaldību. Tika izbūvēts 287,40m garš kanalizācijas spiedvads un pilnībā atjaunota kanalizācijas sūkņu stacija.
 2. "Jaunatnes ielas pārbūve Ānē, Cenu pag., Ozolnieku nov." tika realizēta 2019. gadā, Ozolnieku novada pašvaldības iniciatīvā tika izbūvēts jauns ūdensvads, apmēram 520 m posmā, sniedzot iespēju patērētājiem pieslēgties pie centralizētā ūdensvada.
 3. 2019. gadā tika  rekonstruēta ūdens apstrādes stacijā Ānes ciemā, paaugstinot tās ražību līdz 20 m3/h, uzstādot papildus iekārtas dzelzs jonu noņemšanai un palielinot cauruļvadu diametrus. Pēc visas sistēmas apkopes darbiem, Ānes un Teteles iedzīvotāji šobrīd saņem kvalitatīvāku ūdeni, kā arī tiek nodrošināts pastāvīgs spiediens ūdensvada tīklā.