Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Datums: 11.09.2019

SIA "Ozolnieku KSDU" kā novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs sāk veidot individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā. Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.

Lai pildītu MK prasības, Ozolnieku novada dome pieņēma saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, kuros noteikta reģistrēšanas kārtība u.c.

Lūdzam Ozolnieku novada iedzīvotājus iesniegt pirmreizējo reģistrācijas apliecinājumu par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) SIA “Ozolnieku KSDU”, kas ir reģistra uzturētājs. Apliecinājumu var lejupielādēt šeit (PDF, WORD), drukātā formātā tas ir pieejams arī Kastaņu ielā 2, Ozolnieki.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt arī elektroniski:

1) aizpildiet nepieciešamos anketas laukus un pievienojiet sagatavoto iesniegumu e-pastā (PDF, WORD). Lūdzam, to sūtīt uz e-pastiem erika@oksdu.lv vai ineta.grelevska@oksdu.lv

Apliecinājumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu; esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī; izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī; par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana, DCKS veidu, krājtvertnes tilpumu u.c. Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot.

Pašvaldībai reģistrs pilnībā jāizveido līdz 2021. gada beigām.

Ja tehniskie dati nav zināmi

Iespējams, vairāki īpašnieki ir situācijā, kad nav zināms krājtvertnes tilpums, īpašniekam nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas u.tml. Atbilstoši šeit minētajiem MK noteikumiem īpašniekiem, kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, līdz 2020. gada 1. janvārim jāorganizē atbilstoši sertificēta komersanta (ūdensapgādes un kanalizācijas nozares speciālista) apsekojums šādai decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai (informāciju par sertificētiem speciālistiem var atrast vietnē bis.gov.lv sadaļā "būvspeciālistu reģistrs").

Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība šo MK noteikumu prasībām īpašniekam būs jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kas mainīsies krājtvertnes izvešanā, kā kontrolēs noteikumu izpildi?

Mājsaimniecībām būs jāslēdz līgums par izvešanu ar pašvaldībā reģistrētu pakalpojuma sniedzēju par kanalizācijas bedru iztukšošanu.

Reģistrējoties sniegtās ziņas un noteiktā izvešanas biežuma ievērošanu kontrolēs SIA “Ozolnieku KSDU”. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā DCKS uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Ozolnieku novada pašvaldības policijai un būvvaldei būs tiesības noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems novada Administratīvā komisija.

Kāds ir ieguvums no decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistrācijas

Patlaban valstī problēmu rada tas, ka šīs sistēmas netiek pārraudzītas – vai neattīrīti notekūdeņi netiek novadīti vidē vai arī nelegāli iepludināti centralizētajās kanalizācijas sistēmās. Mēdz būt, ka krājtvertnes ir pārplūdušas, smird, un kaimiņiem jāuztraucas par sava dzeramā ūdens kvalitāti urbumā vai akā. Vairākumā gadījumu kanalizācijas tvertnes nav hermētiskas un to saturs drenējas gruntī. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar šiem MK noteikumiem vēlas uzlabotu situāciju kopumā, kontroles funkciju nodod pašvaldību pārziņā.

Papildu informāciju par DCKS reģistrēšanu var iegūt SIA “Ozolnieku KSDU", darba laikā zvanot uz tālruņa numuriem 63050111 rakstot uz e-pasta adresi info@oksdu.lv; erika@oksdu.lv; ineta.grelevska@oksdu.lv vai klātienē vēršoties birojā Kastaņu iela 2, Ozolnieki pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienlaiks 12.00-13:00).

Jaunie noteikumi novadā attiecas uz aptuveni 5000 mājsaimniecībām. Aicinām laikus vērsties SIA “Ozolnieku KSDU”, lai sniegtu datus par mājoklī izbūvēto krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu.
Atpakaļ