Projekti

22.05.2019

KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 īstenošanas progress:

Lai nodrošinātu projektā Nr. 4.3.1.0/17/A/009 “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos” specifiskā atbalsta mērķa 4.3.1.„Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros paredzēto

darbību īstenošanu:

 • · Š.g. 15.maijā uzsākti rekonstrukcijas darbi. Objektā būvdarbus veic SIA “Siltumbūve saskaņā ar 2019.gada 26.marta līgumu Nr.14-2/1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Igors Galanovs.
 • · Projekta ietvaros tiks veikta maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu rekonstrukcija apmēram 425 metru garumā;
 • Pirmajā rekonstrukcijas posmā būvdarbus veic Parka ielā 1, Parka ielā 3 un  Kastaņu ielā,  Kastaņu ielā 6;
 • · Būvuzraudzību objektā veic SIA “Inspecta Latvia” (līgums Nr.14-2/2 no 03.04.2019.). Atbildīgais būvuzraugs – Jānis Zvirbulis.
 • Būvdarbu izpildes termiņš - 12.09.2019., ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā.

 

03.05.2019

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 īstenošanas progress:

Lai nodrošinātu projektā Nr.5.3.1.0/17/I/014 “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas    pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas 2.kārta” ietvaros  paredzēto darbību īstenošanu:

 • 2019.gada 28.aprīlī tika noslēgta papildus Vienošanas Nr.1 pie līguma Nr.13-2/1  starp SIA “Ozolnieku KSDU”,  Ozolnieku novada pašvaldību  un SIA “BM-projekts” par būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” izstrādi līdz 2019.gada 31.maijam.
 • Vienošanās Nr.1 nosaka, ka SIA “BM-projekts” pilnībā jāizstrādā Projekts, tai skaitā jāsaņem būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un jānodod Projekts Pašvaldībai un OKSDU.

 

07.02.2019

Inženierkomunikāciju pieslēgumu vietu saskaņošanas sapulces KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, identifikācijas  Nr.5.3.1.0/17/I/014 ietvaros.

Ozolnieku novada pašvaldība un SIA “Ozolnieku KSDU” organizē sapulces būvprojekta

“Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” ietvaros paredzēto ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas tīklu pieslēgumu saskaņošanu sekojošo ielu privātīpašumu īpašniekiem:

11.februārī plkst. 18.00 – 19.00 Zvaigžņu iela, Vītolu iela, Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela Ozolniekos;

12.februārī plkst. 18.00 – 19.00 Avotu iela, Meža iela, Pavasara iela, Bērzu iela, Sporta iela, Puķu iela, Iecavas iela, Pļavu iela Ozolniekos;

13.februārī plkst. 18.00 – 19.00 Eglaines iela, Lapu iela, Oktobra iela, Aveņu iela, Jelgavas iela Ozolniekos.

Vieta: Ozolnieku novada domes ēka, Stadiona iela 10, Ozolnieki.

Ir noslēdzies būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” minimālā sastāvā izstrādes posms. Š.g. janvāra beigās projektētājs SIA “BM - projekts” iesniedza būvprojektu minimālā sastāvā Ozolnieku novada būvvaldē.

Būvprojekta izstrāde turpinās.

 

2019.gada 4.janvārī Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju Iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju ar vislielāko punktu skaitu: SIA “Siltumbūve” (iegūtais punktu skaits – 100) un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

Pretendenta SIA “Siltumbūve” iepirkuma dokumenti iesniegti izvērtēšanai CFLA pirms līguma par būvniecību noslēgšanas.

2018.gada 4.decembrī noslēdzās pretendentu pieteikšanās  iepirkuma procedūrai “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, identifikācijas Nr. OKSDU 2018/4_KF (turpmāk – Iepirkums) KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 ietvaros.

Iepirkumam tika iesniegti 5 pretendentu piedāvājumi.

6.11.2018

2018.gada 8.oktobrī tika noslēgts trīspusējs līgums starp Ozolnieku novada pašvaldību  SIA “Ozolnieku KSDU” un SIA “BM-projekts” par būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” izstrādi.

Līgums tika noslēgts, pamatojoties uz Ozolnieku novada domes iepirkumu un izsoļu komisijas 2018.gada 25.septembra lēmumu par iepirkumu Nr. OND 2018/32_KF  „Būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”.

SIA “Ozolnieku KSDU”  daļa tiek finansēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķis „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas 2.kārta” projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, identifikācijas  Nr. 5.3.1.0/17/I/014 ietvaros.

Būvprojekts tiks izstrādāts 28 nedēļu laikā un tas ietver ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas, lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izveidi un ielas seguma izbūvi.

Pēc būvprojekta izstrādes tiks izsludināts būvniecības iepirkums un būvdarbus plānots uzsākt 2019.gada 3.ceturksnī.

 

05.11.2018

2018.gada 1.novembrī atkārtoti izsludināta iepirkuma procedūra “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr. OKSDU 2018/4_KF.  

Iepirkums tiek izsludināts KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 04.12.2018. plkst.10:00.

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA “Ozolnieku KSDU” Kastaņu ielā 2, Ozolniekos.


17.09.2018

KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 ietvaros 2018.gada 11.septembrī atkārtoti izsludināta iepirkuma procedūra “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.OKSDU 2018/3_KF.

 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 12.10.2018.
 • Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA “Ozolnieku KSDU” Kastaņu ielā 2, Ozolniekos.

 

07.08.2018

KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 ietvaros izsludināts iepirkums sadarbībā ar Ozolnieku novada domi:

 • 2018.gada 2.augustā Elektronisko iepirkumu sistēmas mājas lapā (EIS) izsludināts atklāts konkurss “Būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”, id.Nr. OND 2018/32_KF. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 22.08.2018. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā www.eis.gov.lv

Līguma vispārīgais mērķis ir  būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas sistēmas paplašināšanai, lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izveidei, ielas seguma izbūvei, lai palielinātu centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pieejamību Ozolnieku aglomerācijas robežās un palielinātu pieslēgumu skaitu pie tās.

 

KF projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 ietvaros izsludinātie iepirkumi:

 • 2018.gada 31.jūlijā Elektronisko iepirkuma sistēmas mājas lapā izsludināts atklāts konkurss “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.OKSDU 2018/1_KF. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 21.08.2018. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā www.eis.gov.lv
 • 2018.gada 7.augustā Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā izsludināts iepirkums ar ID Nr. OKSDU 2018/2_KF “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas būvuzraudzība Ozolniekos”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš –06.09.2018.
  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA “Ozolnieku KSDU” Kastaņu ielā 2, Ozolniekos.

Projekta ietvaros tiks veikta maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu pārbūve 424,56 metru garumā Meliorācijas, Kastaņu un Parka ielās.

 

05.07.2018

KF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā ID Nr.5.3.1.0/17/I/014”

Publicitāte

 

01.06.2018

KF projekts “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos ID Nr.4.3.1.0/17/A/009”

Publicitāte