Par mums

Rekvizīti:

SIA "Ozolnieku KSDU"

Reģ.nr.: LV41703003356

Kastaņu iela 2, Ozolnieki,

Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads,

Latvija, LV-3018

Tel. nr 63050111

Avārijas dienesta tel. sestdienās, svētdienās un pēc darba laika - 26677751

AS SEB banka, LV44UNLA0008000508506

AS Swedbank, LV74HABA0551027708481

 

SIA "Ozolnieku KSDU" darba laiki:      Pusdienas laiks

Pirmdiena                   8:00-19:00                 12:00-13:00

Otrdiena                     8:00-17:00                 12:00-13:00

Trešdiena                   8:00-17:00                 12:00-13:00

Ceturtdiena               8:00-17:00                 12:00-13:00

Piektdiena                 8:00-14:00

Dibināšana:

Uzņēmums dibināts 1992. gada 22. aprīlī kā Ozolnieku pagasta pašvaldības komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmums, likvidējoties bijušajam Jelgavas MCVU. 1998. gada 6. martā uzņēmums tika reorganizēts par Ozolnieku pagasta pašvaldības bezpeļņas organizāciju „Komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmums". 2003. gada 4. jūlijā uzņēmums reģistrēts Komercreģistrā kā SIA "Ozolnieku KSDU".

Pakalpojumu nodrošināšana:

 • komunālo pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta  gandrīz visiem Ozolnieku ciemā esošajiem uzņēmumiem, organizācijām, privātmājām un daudzdzīvokļu mājām;
 • no 2006. gada 10. maija uzņēmums nodrošina pārvaldīšanu un komunālo pakalpojumu sniegšanu arī Cenu pagasta Brankās un Jaunpēterniekos;
 • no 2010. gada augusta uzņēmums nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus un no 2012. gada pārvaldīšanas pakalpojumus Salgales pagastā - Garozā un Emburgā;
 • no 2010. gada 1. septembra - ielu apgaismojums visā Ozolnieku novada teritorijā.

 

Uzņēmuma darbības galvenie virzieni:

 • siltumenerģijas ražošana, piegāde un sadale patērētājiem apkures vajadzībām;
 • karstā ūdens ražošana un piegāde patērētājiem;
 • elektroenerģijas ražošana un piegāde A/S „Latvenergo" tīklā;
 • dzeramā ūdens ieguve un piegāde patērētājiem;
 • kanalizācijas notekūdeņu savākšana, pārsūknēšana un attīrīšana;
 • ielu apgaismojuma apsaimniekošana;
 • dzīvojamā fonda apsaimniekošana.
 • citu pakalpojumu sniegšana (zāles pļaušana, sniega tīrīšana, traktortehnikas iznomāšana, santehnisko darbu un citus ar būvniecību saistītus remondarbus)

 

Uzņēmuma darbība:

 • uzņēmums 2001. gadā iestājies Latvijas siltumuzņēmumu asociācijā. Pārejot uz dabas gāzes apkuri, Ozolnieku ciematā ievērojami uzlabojusies ekoloģiskā situācija, stingri samazinot kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā;
 • Ozolnieki ir pirmā pašvaldība Latvijā, kam pieder koģenerācijas stacija.
 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēsanas komisija LICENCE Nr. U10110 - līdz 2018.gada 23. novembrim - uz sekojošām darbībām:
  • Ūdens ieguvei, uzkrāšana un sagatavošanai lietošanai  līdz padevei ūdensvada tīklā.
  • Ūdens piegādei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam.
  • Notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
  • Notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai virszemes ūdensobjektos.
 • Kopš 2015. gada SIA "Ozolnieku KSDU" ir iestājies Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijā.

Uzņēmums sniedz pakalpojumus:

 • 74 daudzdzīvokļu mājām (tai skaitā 46 ir apsaimniekojamās mājas);
 • 394 privātmājām;
 • 51 uzņēmumam (iestādes);
 • dzīvokļu skaits - 1154.

 

Siltumenerģija:

Ozolnieku ciemata siltumapgādei nepieciešamo siltumenerģiju SIA “Ozolnieku KSDU” ražo koģenerācijas procesā, kā kurināmo izmantojot dabasgāzi.

2002.gada maijā ekspluatācijā tika nodotas divas Tedom koģenerācijas stacijas, katra ar elektrisko jaudu 150 kW ,siltumenerģijas jaudu 226 kW. 2008.gadā staciju papildināja trešā Tedom koģenerācijas stacija, kuras elektriskā jauda 170 kW, siltumenerģijas jauda 227 kW. Koģenerācijas stacijās tiek ražota elektroenerģija, kas tiek pārdota A/S"Enerģijas publiskais tirgotājs". Atlikušais pieprasītais siltumenerģijas apjoms tiek saražots gāzes ūdenssildāmajos katlos.

2016. aprīlī ekspluatācijā tika nodota austriešu kompānijas ”AGRO Forst & Energietechnik GmbH” ražotā katliekārta, kuras nominālā jauda 3,1 MW, un kas kā kurināmo izmanto atjaunojamo energoresursu – koksnes šķeldu. Tādējādi SIA “Ozolnieku KSDU” diversificē izmantojamo kurināmo, kas iedzīvotājiem nodrošina lielāku enerģētisko neatkarību un stabilitāti.

Ar siltumenerģiju tiek apgādātas 20 daudzdzīvokļu mājas, 14 uzņēmumi  un 2 privātmājas Ozolniekos un 8 daudzdzīvokļu ēkas Brankās. Siltumenerģijas nodrošināšanai darbojas 7 katlu mājas, no kurām trīs atrodas Ozolniekos un četras Brankās.

 

Dzeramais ūdens:

Ūdens ieguvei Ozolnieku pagastā izbūvētas 7 artēziskās akas, ar kopīgo maksimālo ūdens padeves jaudu 1200 m3/diennaktī. Kopējais ūdensvadu tīkls sastāda ap 24.84 km, kas sadalās 3 neatkarīgās sistēmās. Dzeramā ūdens patēriņš Ozolnieku novadā tiek uzskaitīts ar skaitītājiem un tas ir 254 974 m3 gadā.

Notekūdeņi:

Tiek savākti un novadīti uz attīrīšanas iekārtām pa 2 atdalītām sistēmām - kanalizācijas spiedvadiem. Sistēmas tīklu kopējais garums 17.03 km. Notekūdeņu pārsūknēšanai izmanto 9 pārsūknēšanas stacijas.

Projektu realizācija:

Kohēzijas Fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā”

Sastāv no 3 sadaļām. 2 no 3 sadaļām ir noslēgušās un objekti ir pieņemti ekspluatācijā:

 • Ūdens sagatavošanas stacijas (ŪSS) būvdarbi, tika realizēta saskaņā ar būvdarbu līgumu Nr. 31/2012 „Projektēšana un būvdarbi – ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu (ŪAS) projektēšana un izbūve”. Minētā projekta būvuzņēmējs SIA „Jaunmāja”. Projektā izbūvēts jauns artēziskais urbums un rekonstruēts esošais artēziskais urbums, veikta tamponāža 5 artēziskajiem urbumiem. Izbūvēta ūdens attīrīšanas stacija ar atdzelžotāju filtriem, kā arī osmozes iekārtu-ūdens sagatavošanas stacija ar jaudu 50m3/st. Papildus tika izbūvēts ūdens uzglabāšanas rezervuārs ar tilpumu 547 m3 un otrā pacēluma sūkņu stacija ar jaudu līdz 43 l/s. Kopējais izbūvējamo ūdensvada tīklu garums 2.5 km.
 • Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) projektēšana un izbūve projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” ietvaros (Nr. 32/2012). Bioloģiskās attīrīšanas bloks ( Qvid = 855 m3/dn). Minētā projekta būvuzņēmējs SIA „Siltums Jums”.

ERAF līdzfinensētais projekts “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana’’:

Ozolnieku novadā renovācijas drabus organizēja SIA „Ozolnieku KSDU” un tika nosiltinātas 17 mājas (16 Ozolniekos, 1 Brankās). 2014. gadā paredzēts renovēt 6 daudzdzīvokļu mājas.

KF līdzfinansētie projekti škeldas katlumājas un siltumtīklu izbūve Ozolniekos:

SIA “Ozolnieku KSDU” valsts atbalsta programmas “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus, 2015. un 2016. gadā realizējis divus projektus:

 • “Šķeldas katlumājas ar jaudu 3,1 MW būvniecība” ID Nr. OKSDU 2014/8 KF līgums Nr. L-PCS-13-0093, kas realizēts saskaņā ar būvdarbu līgumu Nr. 36/2015. Projekta būvuzņēmējs SIA “INOS”, kas uzbūvējis jaunu šķeldas katlu māju. Projektā izbūvēta pilnībā automatizēta, hidrauliski atdalīta, apkures katliekārta ar nominālo jaudu 3,1 MW, šķeldas noliktava ar transportieru un kustīgo grīdu sistēmu, kā arī labiekārtota katlu mājas teritorija.
 • “Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” ID Nr. OKSDU 2014/9 KF līgums Nr. L-PCS-13-009, kas realizēts saskaņā ar būvdarbu līgumu Nr. 37/2015. Projekta būvuzņēmējs PS “DGS un TG Construction”, kas izbūvējis siltumtīklus 2061m garumā, kas savieno koģenerācijas katlu māju Kastaņu ielā 2, Ozolniekos un jaunizbūvēto šķeldas katlu māju Skolas ielā 9, Ozolniekos, 5 jaunus hidrauliski atdalītus siltummezglus, kā arī siltumapgādes sistēmas apsaisti, automātiku un tās vizualizāciju.

 

Dzīvojamo māju pārvaldīšana:

Uzņēmums veic dzīvojamo māju pārvaldīšanu 48 daudzdzīvokļu mājām.


Sauso sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas darbi kopš 2014.gada 1.jūlija tiek organizēti sadarbībā ar SIA “Clean R”, pamatojoties uz 2014.gada 25.jūnijā noslēgto līgumu Nr. OZO0412.