Altum projekti

30.06.2020.

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Aizupes 4, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, DME projekta Nr. DME0000367

 

2020.gada 1.jūnijā SIA “Ozolnieku KSDU” un SIA “Latbūvnieks” noslēdza būvdarbu līgumu Nr. 15-2/1 par daudzdzīvokļu mājas Aizupes 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu, atbilstoši būvprojektam, kurš 2017. gada 29. septembrī akceptēts Ozolnieku novada būvvaldē.  Atbildīgais būvdarbu vadītājs- Rolands Sjakste.

 

2020.gada 2.jūnijā SIA “Ozolnieku KSDU”  un SIA “Atzinums” noslēdza līgumu Nr. 15-2/2 par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu (profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību) objektā Energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Aizupes 4, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads”, atbilstoši būvprojektam, Tehniskajai specifikācijai un 2020.gada 1.jūnijā noslēgtajam būvdarbu līgumam Nr. 15-2/1 , kā arī būvuzraudzībai saistošo normatīvo aktu prasībām. Atbildīgais būvuzraugs – Olga Osadčuka.

2020.gada 2.jūnijā noslēgts līgums Nr. 15-2/3 starp SIA “Ozolnieku KSDU un SIA “Cerkazi-G” par autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15.marta noteikumu Nr.160 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto Granta līgumu Nr.214918/DME0000367.