KF projekti

Ozolnieku šķeldas katlu mājā ierīkots jauns ūdenssildāmais katls

11.01.2024.

Ozolnieku šķeldas katlu mājas teritorijā, Zemgales ielā 2, uzstādīts jauns koksnes granulu kurināmā ūdenssildāmais katls un granulu uzglabāšanas un padeves sistēma, ko uzņēmums SIA “Ozolnieku KSDU” īstenojis projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā” ietvaros. Granulu kurināmā ūdenssildāmā katla nominālā jauda ir 0,4 MW, un siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs plāno ar granulu kurināmo ik gadu aizstāt 4100 MWh dabas gāzes apjomu.

“Jaunais, modernais, augsti efektīvais granulu katls nodrošinās siltumenerģijas ražošanu vasaras mēnešos karstā ūdens sagatavošanai Ozolniekos. Ar jaunā katla nodošanu ekspluatācijā vasarā neizmantosim fosīlo kurināmo un, ņemot vērā, ka apkures periodā pamatā siltumenerģija tiek saražota ūdens sildkatlā, kur kā kurināmo izmantojam koksnes šķeldu, tad Ozolnieki būs pirmie novadā, kas samazinās fosīlā kurināmā izmantošanu līdz minimumam. Savukārt dabas gāze Ozolniekos tiek izmantota kā avārijas kurināmais un “pīķa” siltumslodžu nosegšanai”, skaidro uzņēmuma valdes loceklis Normunds Talcis.

Līdz ar projekta realizāciju veicināta vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošana centralizētajā siltumapgādē, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem projektu īstenoja, piesaistot uzņēmumu SIA “INOS” būvprojekta izstrādei, autoruzraudzībai, iekārtu piegādei, kā arī montāžas, ieregulēšanas un pieslēguma darbiem. Būvdarbu būvuzraudzību veica SIA “S.A. ENERGO”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 238 700 eiro, tostarp Kohēzijas Fonda finansējums 40 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem jeb 95 480 eiro apmērā.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/023 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā” norisinājās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.”

 

SIA “Ozolnieku KSDU” īstenoja projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā” (Nr. 4.3.1.0/22/A/023).

07.12.2023.

Īstenojot projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā”, ir veikta  katlumājas pārbūve Skolas ielā 9, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., kur uzstādīts ūdenssildāmais granulu katls, ar visām palīgiekārtām, ieskaitot kurināmā pieņemšanas un padeves operatīvo noliktavu, jaunu dūmeni un vadības sistēmu.

Līdz ar projekta realizāciju, ir veicināta vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošana centralizētajā siltumapgādē, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī. Tika aizvietota lielākā daļa fosilā kurināmā ar AER un paaugstinājusies siltuma piegādes drošība.

05.12.2023. starp SIA “Ozolnieku KSDU” un uzņēmēju SIA “INOS”, reģistrācijas

Nr. 40003570038, parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts Siltuma avota efektivitātes paaugstināšanai Ozolniekos, Jelgavas novadā (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi)“ ATSLĒGAS PROJEKTA” BŪVNIECĪBAS LĪGUMA Nr. KL-23/024 ietvaros.

Būvdarbu būvuzraudzību veica SIA "S.A. ENERGO", reģ. Nr. 40103596353.

Projekta kopējie izdevumi: 247 100,00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi:

238 700,00 EUR. KF finansējums: 40,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, 95 480,00 EUR, privātais attiecināmais finansējums: 60,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 143 220,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 8 400,00 EUR.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/023 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā” norisinājās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

 

“Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā” (Nr. 4.3.1.0/22/A/023)

20.06.2023.

SIA “Ozolnieku KSDU” turpina projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā” ( (Nr.  jūnij4.3.1.0/22/A/023) īstenošanu.

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem 2023. gada 16. jūnijā noslēgts “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ozolniekos, Jelgavas novadā (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) “ATSLĒGAS PROJEKTA” BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr. KL-23/024” ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "INOS", vienotais reģistrācijas Nr. 40003570038, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 115A (turpmāk – Uzņēmējs). Līguma cena ir EUR 240 100,00 (divi simti četrdesmit tūkstoši viens simts euro 00 centi).

Līguma ietvaros Uzņēmējam jāizstrādā būvprojekts, jāveic autoruzraudzības darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, kā arī montāžas darbi un pieslēgumi. Projekta ietvaros paredzēts Ozolnieku pagastā, Ozolniekos Skolas iela 9 ielas katlumājas teritorijā uzstādīt ar koksnes granulām kurināmu ūdenssildāmo katlu ar nominālo jaudu 0,4 MW ar granulu kurināmā uzglabāšanas un padeves sistēmu. Katls spēs sadedzināt dažādas kvalitātes koksnes granulas.

Projekta kopējie izdevumi: 300 000,00 EUR (trīs simti tūkstoši eiro), no tiem kopējie

attiecināmie izdevumi: 291 600,00 EUR (divi simti deviņdesmit viens tūkstotis seši simti eiro). KF finansējums: 40,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, 116 640,00 EUR ( viens simts sešpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit eiro), privātais attiecināmais finansējums: 60,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 174 960,00 EUR (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro).

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 8 400,00 EUR (astoņi tūkstoši četri simti eiro).

Projekta īstenošanas laiks: 2023.gads.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/023 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

 

Projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/014 “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” norise

26.10.2021

Ceļu būves firma SIA “Binders” šā gada maijā uzsāka īstenot būvprojektu “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, atbilstoši 2021. gada 27. aprīlī noslēgtajam līgumam ar SIA “Ozolnieku KSDU”.

Būvdarbi tiek veikti projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/014 “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” ietvaros.

Kā zināms, projekta īstenošana paredzēta četrās kārtās, taču būvdarbiem atvēlētais termiņš ir salīdzinoši neliels, tāpēc būvdarbu procesi lielākā vai mazākā mērā paralēli notiek visu projektā paredzēto kārtu ietvaros. Tas nozīmē, ka Ozolniekos ir vairākas lokālās būvdarbu zonas, bet ar neērtībām šobrīd spiesti rēķināties vairāku desmitu dzīvojamo māju iemītnieku.

Būvdarbu progress katrā būvdarbu lokalizācijā ir atšķirīgs, jo katrā ir spēkā savs darbu organizācijas un norises plāns, kā arī jārēķinās ar dažādiem neparedzētiem apstākļiem, piemēram, atsevišķu projekta pozīciju neatbilstībām reālajai situācijai. Būvdarbu process kopumā ir smags arī augsto gruntsūdeņu dēļ, kas nepārtraukti jāpazemina.

Tomēr, par spīti iepriekšminētajiem apstākļiem, kopējais būvdarbu grafiks šobrīd tiek ievērots un pat apsteigts. Vienošanās ar pasūtītāju paredz, ka līdz gada beigām izpildīsim darbus 1 milj. eiro apmērā. Novembrī šī nosacījuma izpilde sasniegs 75 %, un šobrīd nav iemeslu bažām par apjoma neizpildi.  Būvniecības procesu plānojam turpināt pēc iespējas ilgāk arī ziemas mēnešos, cik ilgi un cik lielā mērā – būs atkarīgs no laika apstākļiem.

Atbilstoši projektam vairāk nekā 200 mājsaimniecībām Ozolniekos tiks izbūvēti jauni pieslēgumi centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, būvdarbu procesam aptverot 21 ielu.  Atbilstoši darbu grafikam būvdarbi šogad uzsākti un turpinās 12 ielās.

Aveņu ielā būvdarbi paveikti līdz etapam – šķembu un asfalta kārtas ieklāšana.

Lapu ielā – izpildītas divas trešdaļas no plānotā darbu apjoma. Šobrīd procesā - sūknētavas iebūvēšana, kas tiks uzsākta oktobra otrajā pusē, tiklīdz tiks nodrošināts sūknētavai nepieciešamais elektrības pieslēgums.

Jelgavas ielā – nofrēzēts ielas segums un izbūvēta daļa kanalizācijas maģistrāle. Patlaban darbu grafikā izmaiņas šeit strādājošās brigādes strādnieku slimošanas dēļ.

Jelgavas un Dārza ielas krustojumā šobrīd tiek iebūvēta sūknētava. Darbi notiek atbilstoši grafikam.

Eglaines ielā pilnā apjomā izbūvēta kanalizācijas maģistrāle, iebūvēta sūknētava, daļēji izbūvēts ūdensvads. Ielas malās uzstādītas apmales, nobruģētas iebrauktuves.

Puķu ielā, , kā arī Sporta ielā izbūvētas apakšzemes komunikācijas, būvdarbu process turpinās atbilstoši darbu plānam.

Šobrīd apjomīgākais un intensīvākais process notiek projekta 1. kārtas ietvaros, kur būvniecību iesākām augustā.

Nākotnes ielā – gultnes norakšana, zemes darbi, šķembu apakškārtas izbūve. Inženiertīklu izbūve Nākotnes ielā teju pabeigta. Būvdarbu process 1. kārtas ietvaros atbilstoši grafikam notiek arī Liepu un Saules ielā.

Kā iepriekš minējām, būvnieki turpinās strādāt līdz grunts sasalšanas brīdim, kad rakšanas darbi kļūst apgrūtināti vai neiespējami. Atbilstoši darbu plānojumam un kopējam izpildes grafikam pakāpeniski uzsāksim būvdarbus arī pārējās projektā paredzētajās ielās. Līdz gada beigām darbus iecerēts sākt arī Stadiona, Pavasara, Vītolu un Plēsumu ielā. Nākamā gada izpildes plānā – Meža, Avotu, Bērzu, Celtniecības, Iecavas, Pļavu iela, taču būvnieks vērš uzmanību, ka dažādu apstākļu dēļ  darbu grafikā var tikt ieviestas operatīvas izmaiņas, tāpēc  atsevišķu plānoto darbu  izpildes sākums var nesakrist ar reālo situāciju. Operatīvās izmaiņas darbu grafikā neatstās iespaidu uz kopējo darbu izpildes termiņu.

Aicinām iedzīvotājus, pie kuru mājvietām aktīvie būvdarbi vēl nenotiek, laicīgi pārbaudīt, pārskatīt pašu parakstītos komunikāciju saskaņojumu protokolus. Problemātiskās pozīcijas labāk sākt risināt jau savlaicīgi, nevis tad, kad būvtehnika jau sāk strādāt ielās. Būvnieks uz ielas tās neatrisinās, viņš nav tiesīgs to darīt, jo visas darbības veic tikai un vienīgi pasūtītāja apstiprinātā projekta ietvaros. Ja ir situācijas, kad projektā nepieciešams rosināt izmaiņas vai vērst uzmanību uz kādu lokālu problēmu  mājvietās, lūdzam vispirms sazināties ar SIA “Ozolnieku KSDU”. Būvnieki izmaiņas projektā veiks tikai pēc pasūtītāja norādēm.

Būvnieki ir pateicīgi vietējiem iedzīvotājiem par sapratni un iecietību, ar kādu tiek uztvertas būvdarbu radītās neērtības.  Ceram, ka tagadējo diskomfortu pilnībā kompensēs pieslēguma priekšrocības centralizētajiem tīkliem, kā arī sakārtotā ielu infrastruktūra.

Līgumsaistības paredz, ka visam būvdarbu apjomam jābūt pabeigtam līdz 2023. gada vasarai.

20.05.2021.

Tiek uzsākta KF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 būvdarbu fāze

Vairārāk informācijas...

 

26.09.2019

Realizēts KF projekts “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009

Vairāk informācijas...

 

05.07.2018

KF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā ID Nr.5.3.1.0/17/I/014”

Publicitāte

 

01.06.2018

KF projekts “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos ID Nr.4.3.1.0/17/A/009”

Publicitāte