Jautājumi / Atbildes

Kādi dokumenti nepieciešami, lai noslēgtu apsaimniekošanas līgumu vai līgumu par ūdens piegādi ar SIA “Ozolnieku KSDU”?

Lai noslēgtu apsaimniekošanas līgumu vai līgumu par ūdens piegādi, ir nepieciešams:

  • fiziskām personām: pase (uzrādīšanai), to pilnvarotām personām – pilnvara, pase (uzrādīšanai);
  • juridiskām personām: reģistrācijas apliecība, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecība, bankas rekvizīti;
  • objekta piederības dokuments - zemesgrāmatas apliecība.

Esmu ieplānojis ilgāku laiku uzturēties ārzemēs un neizmantošu SIA “Ozolnieku KSDU” sniegtos komunālos pakalpojumus. Kādi dokumenti nepieciešami, lai veiktu pārrēķinu?

Nepieciešams dzīvokļa īpašnieka vai tā pilvarotās personas:

  • rakstisks pieteikums par prombūtni - attiecīgo laika periodu;

Kad persona ir atgriezusies faktiskajā dzīvesvietā:

  • dokumenti, kas apliecina uzturēšanos ārzemēs attiecīgajā laika periodā.

Kādēļ gadījumā, ja viens no ģimenes locekļiem ir deklarējies citā dzīvesvietā, ir tik ilgi jāgaida pārrēķins?

Ja mainās dzīvokļu īpašumā dzīvojošo skaits, dzīvokļa īpašniekam   nepieciešams iesniegt  SIA “Ozolnieku KSDU” pašvaldības izsniegtu izziņu par dzīvokļa īpašumā deklarēto personu izmaiņām. No izziņas iesniegšanas brīža aprēķins tiek veikts pēc faktiski dzīvoklī dzīvojošo skaita.

Ko darīt, lai veiktu pārrēķinu par personu, kas neuzturās deklarētā dzīves vietā?

Lai veiktu pārrēķinu par prombūtnē esošu personu, SIA „Ozolnieku KSDU" dzīvokļa īpašniekam ir jāiesniedz pieteikums par prombūtni. Pārrēķinu veiksim tad, kad tiek iesniegti apliecinoši dokumenti par konkrētās personas uzturēšanās vietu attiecīgajā laika posmā.

Pēc kāda principa tiek aprēķināts vidējais patēriņš ūdenim?

Ja dzīvokļa īpašnieks nav sniedzis skaitītāju rādījumus, tad maksu par patērēto ūdeni aprēķina pēc metodikas, kādu ir apstiprinājusi dzīvokļu īpašnieku kopība.

Skaitītāju rādījumus jānodod arī tad, ja nav bijis ūdens patēriņš, lai netiktu aprēķināts vidējais, jo aprēķins pārsniegs faktisko patēriņu. Tādējādi netiek veikts pārrēķins, bet jāsniedz rādījumi līdz patēriņš izlīdzinās nākamajos mēnešos.

Es jau maksāju par ūdens uzsildīšanu. Vai norēķinos dubulti, ja vēl atsevišķi siltā un aukstā ūdens kubi tiek skaitīti kopā?

Maksa par ūdens uzsildīšanu ir maksa par patērēto siltumenerģijas daudzumu, lai uzsildītu auksto ūdeni mājas siltummezglā. Savukārt maksa par auksto ūdeni ir viss ūdens (siltā un aukstā) patēriņš kopā.

Kā rīkoties, ja vēlos ierīkot ūdens patēriņa skaitītāju, kā fiziska persona?

1. Ir jāuzraksta iesniegums. Iesniegumu var uzrakstīt un ienest mūsu birojā vai arī to var aizpildīt elektroniski mūsu mājas lapā - sadaļā Iesniegums, norādot adresi un telefona numuru;

2. Mūsu speciālisti sazināsies ar Jums, veiks aprēķinus un sagatavos tāmi;

3. Pēc tāmes saskaņošanas, mūsu speciālisti veiks skaitītāja uzstādīšanu;

4. Izmaksas var tikt apmaksātas 1 gada laikā;

5. Pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu skatīt sadaļā "Izcenojumi".

Ko darīt, ja nedarbojas skaitītāju rādījumu nodošana mājas lapā?

Rādījumus iespējams sūtīt uz e-pastu info@oksdu.lv, faksu 63050118 vai zvanīt un paziņot pa tālruni 63050111

Kāpēc man atkārtoti jāmaksā par īpašuma nodokli, ja esmu par to samaksājis jau iepriekš?

Aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli dzīvokļa īpašumam, tajā iekļauj:

  1. nodokli par zemi – kopīpašuma domājamo daļu par zemi mājas uzturēšanai;
  2. nodokli par mājokli – dzīvokli un kopīpašuma domājamo daļu no ēkas (kāpņu telpas , pagrabi u.c. koplietošanas telpām).

*Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Nodoklis par mājokli tiek maksāts Ozolnieku novada pašvaldībai, savukārt īpašuma nodoklis par zemi -  SIA “Ozolnieku KSDU”. Šis maksājums tiek sadalīts pa ceturkšņiem: aprīlī, maijā, augustā un novembrī.

Vai šogad veicami avansa maksājumi par vasaras periodu?

Turpmāk avansa maksājumi ir veicami atkarībā no maksātāja par pakalpojumiem vēlmes un iespējām, kas nav obligāts nosacījums.

Jautāt mums